REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-31”

I. Postanowienia ogólne

1.      Odznaka „Powstanie Listopadowe 1830-31” została ustanowiona w dniu 18.06.2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga

      im. Zygmunta Glogera z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.

2.      Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym (pola bitew, pomniki, muzea, itp.).

3.      Odznaka ustanowiona została w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota. Stopnie różnią się kolorem metalu.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.      Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 lat i spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.

2.      Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

3.      Odznakę zdobywać można w kolejności stopni, podczas dowolnych wycieczek, na terenach historycznie związanych z dziejami Powstania Listopadowego.

4.      Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, nadwyżka punktów zdobytych ponad normę przechodzi na stopień wyższy. W ciągu jednego roku kalendarzowego,

      można zweryfikować tylko jeden stopień Odznaki. Ze względu na koszty przesyłki dopuszcza się weryfikację więcej niż jednego stopnia jednocześnie, lecz w takim przypadku weryfikacja

      np.: Odznaki brązowej i srebrnej może nastąpić nie wcześniej niż w drugim roku zdobywania, itd.

5.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 30 miejsc.

7.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 50 miejsc.

8.      Obowiązkowym warunkiem dla każdego stopnia, jest zwiedzenie dodatkowo, jednej z miejscowości:

·         Warszawa – Arsenał, budynek Podchorążówki, reduta Ordona,

·         Iganie – pole bitwy – pomnik,

·         Ostrołęka – pole bitwy- kopiec i pomnik Józefa Bema na rynku,

·         Olszynka Grochowska – pole bitwy – pomnik,

·         Zgórznica k/ Stoczka Łukowskiego – pole bitwy – pomnik.

9.      Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

O przyznanie odznaki w stopniu brązowym może ubiegać się turysta, który udokumentuje posiadanie jednej z odznak:

·         „Śladami gen. Józefa Sowińskiego”,

·         „Śladami gen. Józefa Bema” – stopień brązowy,

lub zaliczył VI Turystyczno-Rekreacyjną Imprezę na Orientację (TRInO 2006) w 175 Rocznicę Bitwy pod Olszynką.
VI Turystyczno-Rekreacyjna InO - link

III. Weryfikacja

1.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest samodzielnie wykonana i wypełniona przez zdobywającego kronika.

2.      Kronika powinna zawierać: datę wycieczki, wykaz zwiedzonych obiektów z krótką notatką o związku danego obiektu z Powstaniem Listopadowym, potwierdzenia terenowe;

     (odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują, bilety wstępu itp.), lub potwierdzenie przez członków kadry programowej PTTK

     (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko, jeżeli byli obecni na danej wycieczce), instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.

3.      Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

4.      Z zapisów w kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

5.      Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa Komisja

     Turystyki Pieszej, 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, pokój 25. Dyżury w każdą środę w godzinach 17-18.

6.      Osoby przesyłające kroniki do weryfikacji drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

7.      Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

1.      Odznakę złotą może nadać honorowo, z pominięciem wymogów regulaminowych, Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera

      na wniosek swoich działaczy, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o Powstaniu Listopadowym.

2.      Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera.

3.      Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.

 

 

 

 

 

Oddział PTTK Warszawa Praga

im. Zygmunta Glogera

ul. al. Stanów Zjednoczonych 24, pokój 25

03-964 Warszawa